Algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van Picktury zijn van toepassing:

1. Inroepbaarheid

De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

2. Reproductierechten

1. Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia’s blijven onze eigendom. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

2. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.

3. Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief.

6. De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

8. Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-Tarief.

3. Bestelling

Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de offerte trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de offerte. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.

4. Annulering

Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd, behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

5. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht

Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video’s, enz…) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten.

In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan. Bij levering van visuele werken op zicht verbindt de klant er zich toe om de werken in perfecte staat terug te geven binnen de 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 6 euro per werk en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 1.240 euro per origineel werk en van 250 euro per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

6. Aansprakelijkheid

De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

7. Leveringstermijnen

Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend met meer dan 7 dagen overschreden wordt omwille van redenen die uitsluitend aan ons te wijten zijn, en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de offerte, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15 procent te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 procent te vermeerderen.

8. Klachten

Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

9. Betaling

Onze facturen moeten binnen de 15 dagen op ons adres betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 procent per jaar.

Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 procent van het gefactureerde bedrag met een minimum van 372 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

10. Sancties

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

1. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 procent van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

2. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 procent van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.

3. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 procent van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

4. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 procent van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

11. Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd.

In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.